Wat is meertaligheid?

In deze module wordt meertaligheid breed bekeken, studenten krijgen er materiaal om zich te oriënteren binnen het onderwerp van meertaligheid. Dat onderwerp kan vanuit verschillende invalshoeken bekeken worden. Enerzijds kunnen we personen meertalig noemen als deze meer dan één taal kunnen gebruiken. Anderzijds hangt meertaligheid ook samen met de ruimte waarin mensen zich bewegen: verschillende contexten vragen om verschillende talen. Welke talen kinderen leren en zullen kunnen gebruiken op latere leeftijd hangt samen met de talen waarmee het kind in contact komt, al is het zeker niet vanzelfsprekend dat kinderen die meertalig worden opgevoed ook even vaardig zullen worden in alle talen die ze horen. Specifieke aspecten van meertaligheid zijn opeenvolgend of gelijktijdigheid, mixen/translanguaging. Verschillende concepten die verband houden met meertaligheid worden in deze module uitgelegd. Meertalig opgroeien heeft ook heel wat voordelen: cognitief, sociaal en talig.

Leerdoelen

  • Studenten kunnen het begrip meertaligheid vanuit verschillende invalshoeken uitleggen en de verschillende invalshoeken vergelijken. Studenten kunnen die verschillende invalshoeken aan de hand van een concreet voorbeeld toelichten.
  • Studenten kunnen de relevantie van omgaan met meertaligheid in onze maatschappij ontleden en bekritiseren.
  • Studenten kunnen  toelichten dat meertaligheid niet vanzelfsprekend is en kunnen ontleden op welke manieren meertaligheid verloren kan gaan.